Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Webshopverkoop Inspired by Nature

 

Samenvattend

·         U gaat een overeenkomst aan met Inspired by Nature (gevestigd in Oudewater)

·         Bestelling: uw bestelling is definitief als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en u uw bestelling met de bestelknop bevestigt.

·         Bestelling ontvangen: u ontvangt binnen enkele minuten per E-mail een bevestiging van uw bestelling. Ontvangt u die niet, laat het ons dan weten via info@inspiredbynature.nl of bel. Zonder bestelbevestiging is er geen garantie dat de bestelling goed bij Inspired by Nature is aangekomen.

·         Prijzen op de website van Inspired by Nature zijn inclusief btw. Eventuele bijkomende kosten (verzending/betaalmethode) worden duidelijk vermeld. Er zijn geen verborgen kosten.

·         Wijzigingen assortiment: als een product niet op korte termijn leverbaar is of als de prijs verkeerd of gewijzigd is dan stellen we u op de hoogte en zorgen we voor een gepaste oplossing. U mag in dat geval ook kosteloos annuleren.

·         Levering: een bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van betaling, tenzij anders overeengekomen.

·         Ruilen/Retourneren: U mag een bestelling (in de originele ongeopende/ongebruikte staat) binnen 14 dagen na ontvangst ruilen of retourneren.

·         Garantie: mocht een levering incompleet of beschadigd zijn of heeft u een klacht, dan kunt u (binnen 14 dagen na ontvangst) contact met ons opnemen en zorgen we voor een gepaste oplossing.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Ondernemer:

Inspired by Nature

Ambachtsweg 3, 3401 MK IJsselstein

Postbus 7, 3420 AA Oudewater

Telefoon: 030-3036615

E-mailadres: info@inspiredbynature.shop

BTW-identificatienummer: NL175841433B01

KvK-nummer: 20170299

Bank: NL60INGB0007622364

2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;

4.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (ondernemer) georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

5.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6.     Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

7.     Dag: kalenderdag;

8.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;

9.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument en op elk aanbod van producten uit de webshop van de ondernemer.

2.     Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar via het bestelformulier en de website.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

 1.     De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

2.     De ondernemer bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de ondernemer niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. De ondernemer zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen voor de elektronische betaling door de consument. In dat kader zal de ondernemer zorgen voor een veilige webomgeving.

4.     De ondernemer kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.     De ondernemer zal het nadrukkelijk vermelden als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.

2.     Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/dienst goed kan beoordelen. Als bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.

3.     Bij een aanbod vermeldt de ondernemer duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn als het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de:

- prijs inclusief belastingen;

- kosten van aflevering, als van toepassing;

- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen;

- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;

- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs.

 

Artikel 5 - De prijs

1.     Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief btw. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (btw), verpakkings- of verzendkosten. Als deze kosten van toepassing zijn moeten deze duidelijk bij het aanbod worden vermeld.

2.     De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3.     Als sprake is van producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft, kan de ondernemer, in afwijking van het vorige lid, het product met variabele prijzen aanbieden, mits door de ondernemer duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.

4.     Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan, tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5.     Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan, tenzij de ondernemer dit bedongen heeft danwel de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

 

Artikel 6 – Betaling

1.     De door de consument verschuldigde bedragen moeten worden voldaan door vooruitbetaling, met internetbankieren, danwel door handmatig overmaken ovv het factuurnummer. Consumenten kunnen op verzoek achteraf betalen als de ondernemer hiermee instemt. De betalingstermijn is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

2.     Als sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan de ondernemer, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen, mits dat vooraf aan de consument is medegedeeld.

3.     Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens moeten onmiddellijk door de consument aan de ondernemer worden medegedeeld.

4.     De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1.     De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2.     Als de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken mag deze het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

1.     Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.

2.     Als de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.     Het herroepingsrecht kan alleen door de ondernemer worden uitgesloten als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.     Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

    a) die snel kunnen bederven of verouderen;

    b) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

    c) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

    d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

    e) die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1.     Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. 

2.     De ondernemer erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

3.     Als levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van de ondernemer komen.

4.     Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken, berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer.

5.     Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.

6.     De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het gestelde in artikel 5. Als sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en een recht op eventuele schadevergoeding.

6.     In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Artikel 11 – Garantie  

    Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de consument heeft, op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

 

Artikel 12 –Conformiteit

    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per Email worden ingediend bij de ondernemer.

3.     De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

    Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 15 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

    Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de consument meest gunstige bepaling(en) voorrang.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

1.     Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6: 247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.

2.     Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen ondernemer en consument op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

3.     Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

4.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten..